காலா படத்தை வாங்கி நார்வே நாட்டில் வெளியிட மாட்டோம்.

காலா படத்தை வாங்கி நார்வே நாட்டில் வெளியிட
மாட்டோம்.

Post Comment