ஒஸ்லோ கோவில் திருவிழாவில் காப்பு மாயம்

ஒஸ்லோவில் கோவில் திருவிழா நடைபெற்றது.

குறித்த கோவில் திருவிழாவில் கலந்துகொண்ட தமிழர் கோவில் திருவிழாவில் கலந்துகொண்ட அப்பாவி பொதுமக்களின் காப்புகளை களவாடி சென்றுள்ளதாக அறிய முடிகிறது.

Post Comment