மக்கள் நிறுவனங்கள் எப்போதும் பொறுப்புக் கூறக்கூடியவையாக இருப்பது அவசியம்

மக்கள் நிறுவனங்கள் எப்போதும் பொறுப்புக் கூறக்கூடியவையாக இருப்பது அவசியம்

Post Comment